http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
20.03
Czekają na wnioski
http://www.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64416/czekaja-na-wnioski_1_1239239697140812.JPG

Do 18 kwietnia można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy.

O stypendia mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli).

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
1) literatura,
2) muzyka,
3) sztuki plastyczne,
4) teatr,
5) film,
6) taniec,
7) upowszechnianie kultury,
8) ochrona dóbr kultury,
9) opieka nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą składać:
- osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
- artystycznie uzdolniona młodzież,
- działacze i animatorzy kultury.

Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp),
- w przypadku projektów wydawniczych - całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami,
- opinię opiekuna artystycznego - w przypadku uczniów i studentów,
- dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np.kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi.
Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (034) 370-74-60.
Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy p. 3, ul. Śląska 11/13 w terminie do dnia 18 kwietnia. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Istnieje także możliwość złożenia dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej miasta pod adresem:
http://www.czestochowa.pl/page/1605,informacja-dot-stypendiow-tworczych-i-artystycznych-prezydenta-miasta-czestochowy-.html

 

kg
facebook
pogoda